* Διοικητικό έργο

α. Συμμετοχή σε Επιτροπές – Έργο του Τμήματος:

1. Ορισμός ως Αρμόδιου για τη σύνταξη του προγράμματος της Α’ Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού εξαμήνου του σπουδαστικού έτους 2006-2007 σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 549/30-05-2007 Απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Νοσηλευτικής.
2. Ορισμός ως Μέλος της τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση απαλλαγής μαθημάτων εισακτέου από κατατακτήριες εξετάσεις σπουδαστή σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 1055/11-09-2007 του Προϊστάμενου του Τμήματος Νοσηλευτικής.
3. Ορισμός ως Μέλος της τριμελούς Επιτροπής για τη σύνταξη «Οδηγού Πτυχιακών Εργασιών» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 1348/19-11-2007 του Προϊστάμενου του Τμήματος Νοσηλευτικής και την με αριθμ. Πρωτ. 73/31-10-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής.
4. Ορισμός ως Μέλος τριμελούς επιτροπής για την καταλληλότητα διδακτικών σημειώσεων μέλους Ε.Π. του Τμήματος σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 1320/14-11-2007 διαβιβαστικό του αποσπάσματος πρακτικού του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής με αριθμ. Πρωτ. 232/07-11-2007.
5. Ορισμός Υπευθύνου για τη σύνταξη του Προγράμματος της Α’ Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του σπουδαστικού έτους 2006-07 σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 549/30-05-2007 του Προϊστάμενου του Τμήματος Νοσηλευτικής.
6. Ορισμός ως Αναπληρωματικό Μέλος υπεύθυνου για την επίβλεψη εισερχόμενων σπουδαστών στο Τμήμα στα πλαίσια του Προγράμματος «Erasmus” σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος με αριθμ. 256/16-10-2008.
7. Ορισμός ως Υπευθύνου για τον έλεγχο 2 φορητών φαρμακείων στο φυλάκιο της ΣΕΥΠ σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της ΣΕΥΠ στο Πρακτικό με αριθμ. 84/03-03-2009.
8. Ορισμός ως «Επιστημονικός Υπεύθυνος» για την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό με αριθμ. 268/07-05-2009 και την Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στο Πρακτικό με αριθμ. 485/20-05-2009.
9. Ορισμός ως Μέλος τριμελούς επιτροπής για την καταλληλότητα διδακτικών σημειώσεων Επιστημονικού Συνεργάτη του Τμήματος σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό με αριθμ. 269/20-05-2009 (διαβιβαστικό του αποσπάσματος πρακτικού του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής με αριθμ. Πρωτ. 403/21-05-2009).
10. Ορισμός ως μέλους τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη του Προγράμματος της Α’ και Β’ Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του σπουδαστικού έτους 2008-09 σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό με αριθμ. 270/27-05-2009.
11. Ορισμός ως Προέδρου της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος στο Πρακτικό με αριθμ. 270/27-05-2009 (διαβιβαστικό του αποσπάσματος πρακτικού του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής με αριθμ. Πρωτ. 436/02-06-2009).
12. Ορισμός ως μέλους τριμελούς επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, για εγγραφή στο Τμήμα Νοσηλευτικής, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό με αριθμ. 274/30-09-2009.
13. Ορισμός ως μέλους τριμελούς επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων υποψηφίων για κατάταξη στο Τμήμα Νοσηλευτικής σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό με αριθμ. 278/18-11-2009.
14. Ορισμός ως Υπευθύνου με αρμοδιότητα την οργάνωση, ενημέρωση και επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος Νοσηλευτικής, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό με αριθμ. 288/09-06-2010 (διαβιβαστικό του αποσπάσματος πρακτικού του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής με αριθμ. Πρωτ. 544/18-06-2010).
15. Ορισμός ως μέλους Τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων υποψηφίων για απασχόληση σπουδαστών στα Εργαστήρια του Τμήματος για το οικονομικό έτος 2011 σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πρακτικό 293/06-10-2010.

β. Συμμετοχή σε Εκλεκτορικά Σώματα και Εισηγητικές Επιτροπές
1. Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών του Τομέα Νοσηλευτικής Ειδικότητας με εξειδίκευση στην «Κλινική Νοσηλευτική» σύμφωνα με την με αριθμ. Φ12/67046/Ε5/03-10-2008 απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
2. Μέλος Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών Ειδικότητας Νοσηλευτικής με Εξειδίκευση στην Βασική Νοσηλευτική, με απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος στη Συνεδρίαση στις 21-05-2009.
3. Μέλος Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών Ειδικότητας Νοσηλευτικής με Εξειδίκευση στην Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, με απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος στη Συνεδρίαση στις 21-05-2009.
4. Μέλος Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π. Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών Ειδικότητας Νοσηλευτικής με Εξειδίκευση στην Κοινοτική Νοσηλευτική, με απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος στη Συνεδρίαση στις 21-05-2009.

γ. Συμμετοχή σε Επιτροπές του Τ.Ε.Ι.
1. Μέλος τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικού της ΣΕΥΠ (2008 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας).
2. Μέλος τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικού της ΣΕΥΠ (2009 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας).
3. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την οργάνωση σεμιναρίου ενημέρωσης πρωτοετών σπουδαστών της ΣΕΥΠ (2008 πρακτικό του Συμβουλίου της ΣΕΥΠ).
4. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την οργάνωση σεμιναρίου ενημέρωσης πρωτοετών σπουδαστών της ΣΕΥΠ (2009 πρακτικό του Συμβουλίου της ΣΕΥΠ).
5. Υπεύθυνος Χ.Ε.Π. εξόδων νοσηλείας σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (2009).
6. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (2009).

δ. Συμμετοχή σε Εφορευτικές Επιτροπές
1. Τακτικό μέλος της πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (2008 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας).
2. Αναπληρωματικό μέλος της γραμματειακής υποστήριξης της εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρων του ΤΕΙ Λαμίας (2008 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Λαμίας).

ε. Υπεύθυνος Εργαστηριακών Μαθημάτων
1. Υπεύθυνος Εργαστηριακού Μαθήματος «Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής» (2007).
2. Υπεύθυνος Εργαστηριακού Μαθήματος «Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ», «Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ» (2007).